Mēbeļu nams

Atteikuma tiesības

Pasūtījuma anulēšana, atteikuma tiesības un preces atgriešana

Klientam ir tiesības atkāpties no līguma un atgriezt preci mnmebeles.lv 14 dienu laikā, rēķinot no preču saņemšanas dienas.

Lūgums saglabāt iepakojumu un neveikt preču montāžu pirms Jūs pārliecināties, ka esat saņēmuši pasūtīto vēlamo preci. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības par pakalpojumu, ja pakalpojuma sniegšana pilnībā ir pabeigta un pakalpojuma sniegšana ir uzsākta ar klienta piekrišanu, par ko pircējs ir informēts un izdarījis atzīmi par  piekrišanu …– veikta piegāde, preces montāža (MK Noteikumi Nr.255.22.pants)

 • Ja klients ir veicis apmaksu un prece jau piegādāta klientam, anulēšanas gadījumā nauda tiek atgriezta klientam 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Interneta veikals mnmebeles.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim kad mēs būsim saņēmuši preci un nosūtīšanas dokumentus atpakaļ
 •  Klientam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu paziņojot par to uz e-pasta adresi info@mnmebeles.lv, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, preces nosaukumu un pasūtījuma numuru. Pasūtījums tiek atcelts automātiski, ja klients nav veicis maksājumu 5.darba dienu laikā no rēķina noformēšanas brīža. Šajā laikā Klients var anulēt pasūtījumu arī pats, nosūtot paziņojumu uz interneta veikalu. Paziņojumā jānorāda pasūtījuma numurs
 • Izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu, sedz klients.
 •  Preces atgriešanas gadījumā pārnešanas, mēbeļu montāžas-demontāžas, transportēšanas izdevumus mnmebeles.lv nesedz.
 • mnmebeles.lv patur sev tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci, ja tā klientam izgatavota pēc speciāla projekta vai pasūtījuma, par kura atbilstību klients ir apstiprinājis pie pasūtījuma noformēšanas.
 • Gadījumā, ja klients ir atteicies no pasūtījuma, precei ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem.

Atgriežot mēbeles tām ir jābūt:

 1. bez bojājumiem;
 2. saliktām oriģinālajā iepakojumā, kādā tās tika piegādātas iegādes brīdī; uz iepakojuma jābūt visām oriģinālajām etiķetēm, drošības plēvēm un citiem marķējumiem.
 • Klientam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam
 • Atteikuma tiesības nav spēkā precei, kura piegādāta ar transporta kompāniju starpniecību un kurai konstatēti skrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi, ja tas nav uzreiz norādīts pie preču saņemšanas. Jums ir tiesības  nepieņemt preci, kurai bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga.
 • mnmebeles.lv patur tiesības anulēt klienta pasūtījumu, ja klients nav apmaksājis piestādīto rēķinu, klients nav sazvanāms uz norādīto kontakttālruni, pasūtījumā klients norādījis aplamus vai apšaubāmus datus par sevi.
 • Klients nevar realizēt atteikuma tiesības, ja Prece ir izgatavota Klientam pēc individuāla pasūtījuma.


Preces neatbilstība līguma noteikumiem

Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes dienas.

Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas. Gadījumā, ja prece tiek izmantota profesionāli, komerciāli vai pircējs ir juridiska persona – garantijas laiks samazinās līdz 1 gadam.

Pretenzijas par preču kvalitāti varat pieteikt mnmebeles.lv veikalā Dzelzavas 72, Rīgā, vai aizpildot pieteikuma veidlapu inernetā mājaslapā divu gadu laikā no preces iegādes dienas.

Bojātā prece tiek atgriezta vai apmainīta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Kopā ar iegādāto preci pircējam tiek izsniegta preces pavadzīme un lietošanas pamācība, kurā atrunāti mēbeļu lietošanas, kopšanas un atgriešanas noteikumi.

Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likuma prasībām.

Ja tiek konstatēts ražošanas defekts, tad klientam ir tiesības pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams tad klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. mnmebeles.lv patur tiesības atteikties no preces aizstāšanas, bet veikt preces remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga.

Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšanu vai remontu nevar veikt saprātīgā laikā.

Gadījumā, ja preces brāķi vai bojājumu nebija iespējas atklāt vizuāli to apskatot, bet tikai pēc iepakojuma atvēršanas, mnmebeles.lv to samaina pret atbilstošu jaunu preci vai atgriež samaksāto preces cenu (5) piecu darba dienu laikā.


Prasība par preces neatbilstību līguma noteikumiem  nav spēkā, ja:

 • konstatēts preces remonts bez saskaņošanas ar mnmebeles.lv,
 • konstatēti mehāniski bojājumi, kas radušies klienta neuzmanības dēļ,
 • konstatēti bojājumi, kuri radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce),
 • konstatēti bojājumi, kuri radušies neatbilstošu ķīmisku sastāvu lietošanas rezultātā,
 • konstatēti bojājumi, kurus izraisījuši nepiederīgi priekšmetu, šķidruma, kukaiņu un tml. iekļūšana precē,
 • ja klients nav pildījis lietošanas noteikumus, uzglabāšanas vai transportēšanas prasības, mnmebeles.lv darbinieku norādījumus par preces ekspluatāciju,
 • ja prece tiek izmantota neatbilstoši tās  mērķim vai profesionālos nolūkos gadījumā, ja tam nav paredzēta.

Add Your Heading Text Here